Svetainės medis|    
  Pagrindinis   Vaikams ir jaunimui Tėvams  
Pranešk
Vaikų linija 116 111

Teisės aktai

Daugelyje valstybių informaciją internete siekiama kontroliuoti teisės aktais, tačiau dėl interneto specifikos juos taikyti gerokai sudėtingiau nei kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Vienas pagrindinių įstatymų, reguliuojančių visuomenės informavimo sritį Lietuvoje – Visuomenės informavimo įstatymas. Nors jame internetas nėra išskirtas kaip savarankiškas būdas viešai platinti informaciją, konkrečiai neapibrėžta ir atsakomybė už internetu platinamos informacijos turinį, tačiau tai nereiškia, kad internetu skelbiamai informacijai netaikomi visuomenės informavimo principai (jie apibrėžti Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnyje), o atsakomybės už internete išplatintą pranešimą nėra. Tokiu atveju atsakomybė būtų taikoma remiantis bendraisiais atsakomybės kilimo pagrindais.

Informaciją internete reglamentuoja ir kiti įstatymai. Pavyzdžiui, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas nustato viešosios informacijos, darančios nepilnamečiams neigiamą poveikį, kriterijus, apibrėžia, kokia informacija ribojama, o kokia draudžiama. Reklamos įstatymas aiškiai įvardija draudžiamą reklamą. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo tikslas – ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, susijusią su asmens duomenų tvarkymu.

Be aukščiau išvardintų Lietuvos Respublikoje veikia ir daugiau įstatymų o kai kurios nuostatos, draudžiančios arba ribojančios tam tikrą informaciją, atsispindi Baudžiamajame, Civiliniame, Administracinių teisės pažeidimų kodeksuose.

Nelegalų turinį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas:

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija (II skirsnis „Žmogus ir valstybė“, 22 ir 25 straipsniai).
 2. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (8 ir 10 straipsniai).
 3. Europos konvencija „Dėl televizijos be sienų“ (II skyrius „Programos“ ir III skyrius „Reklama“).
 4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2.22-2.24, 6.250 straipsniai).
 5. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (2141-23, 2478, 2479, 2591 straipsniai).
 6. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (165-170, 309 straipsniai).
 7. Visuomenės informavimo įstatymas.
 8. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas.
 9. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas.
 10. Operatyvinės veiklos įstatymas.
 11. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas.
 12. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (1, 2, 3, 4, 6, 7, 24, 33 ir 34 straipsniai).
 13. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (6, 10, 12 straipsniai).
 14. Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (14 straipsnis).
 15. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas (17, 18 straipsniai).
 16. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas.
 17. Reklamos įstatymas.
 18. 1989-10-03 Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl kai kurių valstybių narių įstatymuose, reglamentuose ar administracinėse priemonėse išdėstytų nuostatų, skirtų vertimuisi televizijos programų transliavimu, suderinimo.
 19. 1997-04-30 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB, papildanti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl kai kurių valstybių narių įstatymuose, reglamentuose ar administracinėse priemonėse išdėstytų nuostatų, skirtų vertimuisi televizijos programų transliavimu, suderinimo.
 20. 1993-07-01 Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 1003 (1993) „Dėl žurnalistikos etikos“.
 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-05 nutarimas Nr. 290 „Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“.
 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1121 „Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašas“
 23. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas (2005-04-15 redakcija).
Užsuk sužinoti tai, ką seniai turėjai žinoti, bet niekas nesakė. Atrask, pažink, būk tikras.